Formål og deltagelse i Limfjords Golf for damer og herrer

Turneringen Limfjords Golf har til formål, dels at flere herrer og damer, skal tilbydes spille-muligheder og dels at styrke Golfring Limfjorden. Limfjords Golf er et supplement til regionsgolfen, som ikke p.t. er parate til at tilbyde rene herrehold og rene damehold i lighed med Danmarksturneringen. Det er på ingen måde tanken, at dette skal erstatte regionsgolfen. 

Adgang til turneringen har alle klubber, der er medlem af Golfring Limfjorden. Det er disse klubber, som kan tilmelde et antal hold efter eget valg. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Deltagerne er damer og herrer, som er fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen Limfjords Golf afholdes. Den enkelte spiller, skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en af de klubber der er tilsluttet Golfring Limfjorden. Spillere uden medlemskab af Golfring Limfjorden kan spille med i turneringen Limfjords Golf men pålægges ved udekampe, at betale greenfee. 

Klubberne
Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator, for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Den enkelte herrespiller er knyttet til et hold pr sæson, HCP i det ærinde "fryses fast" på spillerens HCP den 1. januar i turneringsåret. Spillerne fastholder som hovedregel i samme sæson det hold, de er begyndt på, uden at skifte række eller pulje. Der kan dog efter klubbens afgørelse anvendes en reservespiller fra et andet hold således:

Fra et lavere rangeret hold til et højere rangeret hold uden begrænsninger
Fra et højere til et lavere rangeret hold er der en spilledags karantæne, sådan at det højere rangeret hold har spillet mindst én gang uden denne spiller (der forudsættes i så fald korrekt HCP).
Spillere i samme række (eksempelvis b-række) er ikke omfattet af en spilledags karantæne, man kan  ikke spille på to hold i samme turnerings runde.

Rækkeinddeling herrer

Tilmeldingen kan foregå i fire rækker:
A-rækken er åben for alle klubbens herreveteraner.
B-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 15,0
C-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 21,0
D-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 26,0

Klubben rangerer selv alle sine tilmeldte hold i én rækkefølge begyndende med det højeste A-hold og afsluttende med det lavest rangerede D-hold.

Damerne spiller i en række, der spilles en foursome og en greensome begge med HCP.

De matcher der spiller med HCP spilles med dags HCP, øvrige rækker rangeres efter dags HCP.

Spilleplan
Spilleplanen med foreløbige spilletidspunkter lægges på hjemmesiden primo februar. Ultimo februar skal hjemmeklubberne have meddelt realistiske kampdatoer og starttidspunkter hertil.

Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvornår kampen skal spilles. 

Primo marts er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til turneringsleder/hjemmesiden.

Kampene skal under alle omstændigheder være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spille uge.

Servering: Det påhviler hjemmeklubben at sørge for bespisning efter matchen for spillernes egen regning. Det kan f.eks. være pålægs madder m.v. samt kaffe m/kage max.80,- kr.

Turneringens gennemførelse
I de indledende puljerunder spilles såvel hjemme- som udekampe. I slutspillet spilles der på neutral bane.

I grundspillet afvikles så vidt muligt mindst 3 kampe i april måned og mindst 3 kampe i august måned. Eventuelt slutspil afvikles i september måned. Udgangspunktet er for herrer tirsdage  kl. 09:00, for damer fredage kl. 10.00, hvis banen er ledig. Ellers finder hjemmeklubben et tidspunkt i den fastsatte uge efter nærmere aftale kaptajnerne imellem.

Alle tilmeldte hold inddeles i puljer. Det tilstræbes, at hver pulje kan bestå af 4 hold. Spillere på udebane registrerer på normal vis fritspil eller betaler greenfee. 

Regelsæt /lokal regler
Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20). Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal det indsendes skriftligt til turneringsledelsen (evt. forvarslet pr. telefon). Begrundet regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde senest 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringsledelsen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

Spilleform  herrer
I herreturneringen tildeles alle singler 2 matchpoint for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoint for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoint deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når klubmatchen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

-          Klubbernes indbyrdes turneringspoint
-          Opnåede turneringspoints i alle puljematcher
-          Flest vundne ups i indbyrdes matcher
-          Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
-          1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
-          Flest vundne foursome matcher    

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
 - Mangler 1 herre tabes 4. single
 - Mangler der 2 herrer tabes 3. og 4. single

Således aflyste matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdmatchen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8, hvilket også gælder såfremt et i utide trækkes ud af turneringen.

Ved brug af ulovlig spiller taber denne spiller 10-8

Der spilles hulspil over 18 huller med 4 herresingler og 1 foursome. Der spilles fra gul tee. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i A-B-C rækkerne. D rækken  spiller med 2 singler, en foursome og en greensome, alle med hcp. Der spilles efter DGU regler.

Spilleform mv damer
Ved tilrettelæggelsen af indledende runder tilstræbes det som nævnt max. 4 hold per pulje, men ved tilmelding af ’ulige’ antal hold tilstræbes et ’lige’ antal puljer. Dvs. 2, 4 eller 8 puljer for at modvirke en ’skæv’ indgang til kvart- og semifinaler og at nogle hold skal gennem en kamp mere end andre for at nå kvart- og/eller semifinalen. Dette kan betyde, at der kan forekomme puljer med 5 eller max. 6 hold.

I hver enkelt match spilles der om 2 matchpoints. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to sider med 1 matchpoint til hvert hold.

Der spilles således om i alt 4 turneringspoints pr. turneringskamp.

Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

 Klubbernes indbyrdes matchpoint

  • Opnåede matchpoints i alle puljematcher
  • Flest vundne ups i indbyrdes matcher
  • Flest vundne matcher på udebane i alle puljematcher
  • Flest vundne foursome
  • Lodtrækning

Hvis man ikke møder med fuldt hold, men kun er i stand til at møde op med 2 personer, gælder følgende:

Der spilles foursome, mens det udeblivende hold taber deres greensome med maksimale cifre 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, taber hele holdet 4-0, og foursome og greensome tabes med maksimale cifre.

Der spilles hulspil over 18 huller med:

  • 1 foursome (fordelingen af det samlede hcp. de to spillere imellem er 50%-50%)
  • 1 greensome (fordelingen af det samlede hcp. de to spillere imellem er 60% til laveste hcp. og 40% til højeste hcp.)

Der spilles fra rød tee - eller hvad der er sædvanlig klub tee.

Der spilles med handicap. De dagsaktuelle handicap benyttes.

Startorden og resultatindtastninger

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem eller deres stedfortrædere. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille foursome, hvorimod de 4 herresingler skal opstilles i handicaporden, efter dagsaktuel HCP

Inden matchen spilles, udveksles turneringskort med navne og handicap, turneringskort kan printes ud hjemmesiden.

Resultatet af matchen påføres turneringskortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Turneringskortet opbevares hos hjemmeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben snarest til webmaster via mail golfringlimfjorden@gmail.com. Hvis indberetningen ikke er foretaget senest 2 hverdage efter spillet, taber hjemmeklubben holdmatchen med maksimal cifre, uanset de faktisk vandt.

Andre vilkår
Afbrydelse af spil
Afbrydes en match pga.. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen/hjemmesiden. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.

Slutspil herrer
Der planlægges nærmere, når antallet af deltagende hold er bekendt, nummer et og to deltager i slutspillet. Såfremt en række kun består af en pulje mødes nr. et og fire, samt to og tre i semifinalen, alle vindere i semifinalerne deltager i finalen. Der spilles på neutral bane. Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen herunder værtsklubberne (den neutrale bane).

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan løbende ses på hjemmesiden efter de indledende runder. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle et hold trække sig fra slutspillet, tabes uden "kamp".

Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder. Ender kampen uafgjort gælder følgende:
Vinder er det hold med flest ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
- Vinder af 1. single
- Vinder af 2. single
- Vinder af 3. single
- Vinder af 4. single.
- Vinder af foursome

Slutspil damer
Puljevinderne deltager i slutspillet, ved ulige antal puljer bliver bedste 2 indraget i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane. Ved neutral bane forstås ’ikke hjemmebane’.

Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen.
I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes, hvis kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turneringsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for til retning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen oprindelig fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indberettet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden – og slutspilsresultaterne kan løbende følges samme sted.

Skulle en puljevinder trække sig, går nr. 2 i puljen videre til slutspillet.

Hvis en kvart- eller semifinalevinder trækker sig inden finalen/semifinalen, går runner-up videre.

Så vidt det er muligt, afholdes finalerne på skift mellem de deltagende klubber i Golfring Limfjorden

Pointberegning i slutspillet: Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.

 

Afregning
Til drift af turneringen beregnes et gebyr pr. hold på 300,- kr. Udgifterne til transport og bespisning afregnes af den enkelte spiller på dagen.

Pkt. 1: Klubkoordinatoren undersøger i egen klub, hvor mange hold der kan tilmeldes i hver række. Der er ikke begrænsninger for antal hold. Send besked om endeligt antal forud for den 15. januar ved at sende mail til golfringlimfjorden@gmail.com

Pkt. 2: Klubben fremsender x gange 300,- kr. til Jutlander Bank: 92021865629598 for herreturneringen og x gange 300 til Danske Bank 47704772878621 for dameturneringen

Betalingsfristen er sat til den 15. januar. Tilmeldingen er gennemført, når afregningen er modtaget i banken, og vi afventer snarest en liste over en holdkaptajn pr. tilmeldt hold med navn, telefonnummer og mailadresse.