Spilletidspunkt – indledende runde
Spilletidspunkt og dato fastsættes af turneringsledelsen. Spilledagen er af turneringsledelsen på forhånd fastsat til fredage i april og august (om nødvendigt en enkelt spilledag i maj og september) Spilletidspunktet er sat til kl. 09:00. Dato og tidspunkt kan - forudsat de to hold er enige herom – aftales til en anden dag og/eller et andet tidspunkt.

Kan der ikke opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er den/det af turneringsledelsen fastsatte dato/klokkeslæt gældende.

Ændres den oprindelige dag eller spilletidspunkt de to hold imellem, meddeles dette turneringsledelsen og webmasteren ved at fremsende mail, hvorefter ændringen foretages på hjemmesiden. Mailadressen til webmaster: golfringlimfjorden1@gmail.com benyttes

Klubkoordinatoren er ansvarlig for, at der blokeres minimum 2 starttider til hjemmekampene – turneringsledelsen ser gerne, at der blokeres et par tider forud for 1. starttid.

Resultater og resultformidling

Resultatet af matchen påføres straks efter mathen turneringskortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Turneringskortet opbevares hos hjemmeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben sammen med et billede af et korrekt udfyldt og underskrevet kampkort snarest til webmaster via mail - og senest 2 døgn efter spilledato. Overholdes fristen ikke, taber hjemmeholdet kampen - uanset resultat - med maksimale cifre.


Turneringens gennemførelse
Alle tilmeldte hold inddeles i puljer. I de indledende runder spilles der hjemme- og udekampe i alle puljer.

Ved tilrettelæggelsen af indledende runder tilstræbes max. 4 hold per pulje, men ved tilmelding af ’ulige’ antal hold tilstræbes et ’lige’ antal puljer. Dvs. 2, 4 eller 8 puljer for at modvirke en ’skæv’ indgang til kvart- og semifinaler og at nogle hold skal gennem en kamp mere end andre for at nå kvart- og/eller semifinalen. Dette kan betyde, at der kan forekomme puljer med 5 hold.

I hver enkelt match spilles der om 2 matchpoints. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to sider med 1 matchpoint til hvert hold. Der spilles således om i alt 4 matchpoint pr. turneringskamp.

Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

•                    Klubbernes indbyrdes matchpoint

•                    Opnåede matchpoints i alle puljekampe

•                    Flest vundne ups i indbyrdes matcher

•                    Flest vundne matcher på udebane i alle puljekampe

•                    Flest vundne foursome kampe

•                    Lodtrækning

Hvis man ikke møder med fuldt hold, men kun er i stand til at møde op med 2 personer, gælder følgende:

Der spilles foursome, mens det udeblivende hold taber deres greensome med maksimale cifre 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, taber hele holdet 4-0, og foursome og greensome tabes med maksimale cifre.


Spilleform
Der spilles hulspil over 18 huller med:

•  1 foursome (fordelingen af det samlede hcp. de to spillere imellem er 50%-50%)

•  1 greensome (fordelingen af det samlede hcp. de to spillere imellem er 60% til laveste hcp. og 40% til højeste hcp.)

Der spilles fra rød tee - eller hvad der er sædvanlig klub tee.

Der spilles med handicap. De dagsaktuelle handicap benyttes.


Startorden og resultatindberetning
Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne og handicap. Blankt kampkort kan downloades fra hjemmesiden.

Holdkaptajnerne afgør evt. ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i holdkampen.

Resultatet af kampen påføres efter kampen kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner og hermed er resultatet officielt bekendtgjort (*).  Resultatet indberettes af hjemmeklubben til hjemmesidens webmaster senest 2 døgn efter kampen er spillet. Det korrekt udfyldte og underskrevne kampkort fotograferes med en mobiltelefon og mailes til webmasteren (adressen står på kampkortet). Overholdes fristen ikke, taber hjemmeholdet kampen - uanset resultat - med maksimale cifre.

Kampkortet opbevares hos både hjemme- og udeklub og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret.

(*) Bemærk at i tilfælde af at der er et uafklaret regelspørgsmål, skal dette noteres på kampkortet inden dette underskrives. Det begrundede regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde (evt. forvarsles pr. telefon) 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Se punktet: Regelspørgsmål/afklaring af regelproblemer (protest).

Regelspørgsmål (protest)
Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20). Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal det indsendes skriftligt til turneringsledelsen (evt. forvarslet pr. telefon). Begrundet regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde senest 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringsledelsen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – og inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

Slutspil
I slutspillet spilles der på neutral bane. Ved neutral bane forstås, at der ikke kan spilles på hjemmebane. Dog kan finalen spilles på en af turneringsledelsen på forhånd fastlagt bane.

Puljevinderne er deltagerne i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Skulle puljevinder trække sig, går nr. 2 i puljen videre til slutspillet.

Under hensyntagen til ideelle antal hold i semifinale/kvartfinale kan den/de bedst 2´ere evt. deltage i slutspillet.

Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen for slutspillet.

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes, hvis kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt, og turneringsledelsen tager herefter kontakt til den neutrale bane og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen oprindelig fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater/kampkort i slutspillet skal være indsendt til webmaster senest 24 timer efter kampens afvikling.

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden – og slutspilsresultaterne kan løbende følges samme sted.

Hvis en kvart- eller semifinalevinder trækker sig inden finalen/semifinalen, går runner-up videre.

Så vidt det er muligt, afholdes finalerne på skift mellem de deltagende klubber i Golfring Limfjorden.

Det tilstræbes, at deltagerne i slutspillet er de samme spillere, som har vundet deres pulje. Er man i tvivl, rettes der henvendelse til turneringsledelsen.

Afgørelse i slutspillet
Hvis to hold i slutspillet (kvartfinale, semifinale og finale) spiller uafgjort, gælder følgende: 

  • Holdet med flest vundne ups vinder
  • Hvis de stadig står lige, spiller de to foursome-hold Sudden Death på hul 18, indtil der foreligger en afgørelse
  • Opstår en situation, hvor hul 18 allerede er optaget, vælger turneringsledelsen et andet hul. Omspilshullet skal være et Par 4- eller et Par 5-hul.

 

Caddie og golfbil
Der må benyttes golfbil, hvis klubben, hvor der spilles, tillader kørsel med golfbiler på banen.

Der må ikke benyttes caddie.

Lokalregler
I alle kampene vil værtsklubbens Lokale Regler være gældende.

Turneringsledelse
Turneringsledelsens afgørelser er endegyldige.

 

 

Del siden